Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Konsument, może zażądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i Towaru).
Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Klientowi.
Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany na wstępie. Reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, w szczególności określenia niezgodności Towaru z umową i żądań, Klient powinien w reklamacji zawrzeć:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu

b) datę zawarcia umowy sprzedaży

c) zapłaconą kwotę i metodę płatności

d) przyczynę reklamacji

e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia usterki
Błędem lub wadą nie jest uznawany inny odcień kolorów nadruku niż na wyświetlanym ekranie monitora
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt bez uprzedniego ustalenia ze sklepem
Reklamacje będą uwzględniane po odesłaniu wadliwych produktów. Po uwzględnieniu reklamacji pokrywamy koszty poniesione przez klienta.
Przy nadrukach wykonywanych metodą bezpośredniego druku cyfrowego reklamacji nie podlegają następujące elementy będące specyficzne dla druku cyfrowego: intensywność kolorów przy druku na białych koszulkach, różnice kolorystyczne przy przejściach tonalnych niektórych wzorów, prześwity podkładu przy druku na kolorowych koszulkach.
Nieuzasadnione reklamacje, wymiana rozmiaru ze względu na różnice w rozmiarówce bez uprzedniego upewnienia się co do wymiarów produktu oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa zamawiający.
Przedmioty podlegające wymianie nie mogą nosić żadnych oznak użytkowania.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację Towaru.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym reklamacji Newslettera.
Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy.
W celu ustalenia warunków wymiany, Klient powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail:studio@studioagama.pl
Reklamacje uszkodzonych towarów podczas transportu prosimy sporządząć w obecności kuriera dostarczającego paczkę!!!!!!

Adres do zwrotów:
Studio Agama
ul. Podwisłocze 24/126
35-309 Rzeszów