REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIO AGAMA
Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.studioagama.pl
Kontakt ze Sprzedawcą i adres do przesyłek:

adres poczty elektronicznej: studio@studioagama.pl,
adres miejscowy: ul. Podwisłocze 24/126; 35-309 Rzeszów

 

 

 

§I. DEFINICJE
Czas realizacji zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostaw

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)

Klient - podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który według postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje rejestracji lub zakupu w Sklepie Internetowym

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk - integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient stwierdza warunki zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności

Profil Klienta – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element teleinformatyczny Sklepu Internetowego, powstały po dokonaniu przez Klienta rejestracji

Regulamin –  niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania zamówienia i korzystania ze wskazanych funkcjonalności Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy (Sklep) – internetowa platforma sprzedażowa, działająca pod adresem http://www.studioagama.pl, na której umożliwione jest w szczególności dokonywanie zakupu dostępnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet

Towar – produkt dostępny do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stwierdzające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 
§ 2. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

Sklep Internetowy prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów, w szczególności ubrań dziecięcych, za pośrednictwem sieci Internet.

Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Klienta, Newslettera oraz udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.

Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

Warunkiem korzystania z serwisu, dokonania Rejestracji i złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w czasie ich realizacji.

Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet
b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
Klienta obowiązuje zakaz:
a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci
Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

 Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania adresu dostawy, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia oraz podglądu historii zamówionych Towarów. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych) dostępnego po uaktywnieniu przycisku „Zarejestruj się”, stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.

Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą.

W procesie Rejestracji, Klient podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient opuszczając Sklep Internetowy, każdorazowo powinien wylogować się z Konta, w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa swoich danych.

Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Zalogowany Klient może modyfikować swoje dane oraz może usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są w § 9.

Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny 16:00.
§ 3. REJESTRACJA
Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania adresu dostawy, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia oraz podglądu historii zamówionych Towarów. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych) dostępnego po uaktywnieniu przycisku „Zarejestruj się”, stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.

Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą.

W procesie Rejestracji, Klient podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient opuszczając Sklep Internetowy, każdorazowo powinien wylogować się z Konta, w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa swoich danych.

Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Zalogowany Klient może modyfikować swoje dane oraz może usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy.
§ 4. ZAMÓWIENIE
Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny 16:00.

Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
a) mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego

b) nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego
Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w ikonie Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów, a po wejściu w ikonę Koszyka, Towary znajdują się na liście Zamówienia. Po przejściu w zakładkę „Do Kasy” lub „Zobacz koszyk i złóż zamówienie”, Klient określa formę płatności i dostawy oraz adres dostawy Zamówienia.
Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie wirtualnego przycisku – „Złóż zamówienie”
W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.
Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem do Klienta poprzez niezwłoczny, bezpośredni (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są prawidłowe lub kompletne. Jeżeli kontakt z winy Klienta nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klient ma do nich również swobodny dostęp z poziomu zalogowania na swoim Koncie.
Jeżeli Klient w ciągu 3 dni nie otrzyma potwierdzenia, przestaje być on związany złożoną ofertą. Przez otrzymanie rozumie się wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jego treścią
W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może spełnić zamówienie zastępcze, odpowiadające tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego zamówienia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. Klient może również alternatywnie zażądać: częściowej realizacji Zamówienia, anulowania całości Zamówienia i zwrotu przedpłaty, wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili skompletowania brakującego Towaru.
Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 10 dni roboczych
Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
a) płatność przy odbiorze osobistym – po złożeniu Zamówienia,
b) płatność za pobraniem – po złożeniu Zamówienia,
c) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
d) pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
Zamawiając produkt z własnym wzorem, klient jednocześnie oświadcza, że posiada prawo do wykorzystania danego wzoru. 
Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania konkretnej przyczyny.
§ 5. CENY I PŁATNOŚCI
Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego:
a) są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT),

b) wyrażone są w złotych polskich,

c) nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od wyboru dokonanego podczas kompletowania Zamówienia przez Klienta
Za każdym razem przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywana jest suma Zamówienia tj. całkowity koszt Towarów i dostawy.
Cena wiążąca Klienta wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) płatność gotówką „za pobraniem”;

b) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym;

c) płatność on – line  PayU, PauPal
d) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia)
Przy wyborze płatności innej niż „przy odbiorze”, jeżeli w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy, o czym poinformuje Klienta w formie wiadomości e-mail.
Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru).
Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient (z zastrzeżeniem ust. 6) i jest doliczany do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność za pobraniem
Przesyłki dostarcza Poczta Polska, firma kurierska DPD oraz InPost
Dostawa na terenie Polski trwa do 2 (dwóch) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z następującym cennikiem dostawy:
§ 6. DOSTAWA
a) Kurier DPD: 15,00 zł,

b) Kurier DPD, płatność za pobraniem: 20,00 zł,
c) Poczta polska wysyłka zagraniczna 25 zł
Przy Zamówieniach o wartości powyżej 300 zł, koszt wysyłki ponosi Sprzedawca - dotyczy tylko wysyłek krajowych, nie za pobraniem
Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania Konsumentowi rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do Towaru.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Zwrotowi nie podlegają: Towar o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez nim zamówieniu (własny napis, kolorystyka, alternatywne wymiary), świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta
Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany na wstępie. Jeżeli Klient odstępuje od umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Klient powinien również dołączyć dowód zakupu.
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Konsument, może zażądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i Towaru).
Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Klientowi.
Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany na wstępie. Reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, w szczególności określenia niezgodności Towaru z umową i żądań, Klient powinien w reklamacji zawrzeć:
§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania Konsumentowi rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do Towaru.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany na wstępie. Jeżeli Klient odstępuje od umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Klient powinien również dołączyć dowód zakupu.
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
§ 8. REKLAMACJA
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Konsument, może zażądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i Towaru).
Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Klientowi.
Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany na wstępie. Reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, w szczególności określenia niezgodności Towaru z umową i żądań, Klient powinien w reklamacji zawrzeć:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu

b) datę zawarcia umowy sprzedaży

c) zapłaconą kwotę i metodę płatności

d) przyczynę reklamacji

e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia usterki
Błędem lub wadą nie jest uznawany inny odcień kolorów nadruku niż na wyświetlanym ekranie monitora
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt bez uprzedniego ustalenia ze sklepem
Reklamacje będą uwzględniane po odesłaniu wadliwych produktów. Po uwzględnieniu reklamacji pokrywamy koszty poniesione przez klienta.
Przy nadrukach wykonywanych metodą bezpośredniego druku cyfrowego reklamacji nie podlegają następujące elementy będące specyficzne dla druku cyfrowego: intensywność kolorów przy druku na białych koszulkach, różnice kolorystyczne przy przejściach tonalnych niektórych wzorów, prześwity podkładu przy druku na kolorowych koszulkach.
Nieuzasadnione reklamacje, wymiana rozmiaru ze względu na różnice w rozmiarówce bez uprzedniego upewnienia się co do wymiarów produktu oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa zamawiający.
Reklamacji nie dotyczą produkty wykonywane na zamówienie indywidualne klienta.
Przedmioty podlegające wymianie nie mogą nosić żadnych oznak użytkowania.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację Towaru.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym reklamacji Newslettera.
Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy.
W celu ustalenia warunków wymiany, Klient powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail:studio@studioagama.pl
§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚC
a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia Konta, realizacji Zamówień, świadczenia usługi Newslettera, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody, na potrzeby Newslettera oraz przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres mailowy.
Aby świadczyć usługę Newslettera, Sprzedawca przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Klientów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia albo prowadzenia Konta Klienta.
Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail lub miejscowy Sprzedawcy podany na wstępie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy.
Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (w tym firmie kurierskiej oraz do biura rachunkowego). Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.
Klientowi przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu
W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.

Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu Internetowego.
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
Sklep Internetowy wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;

b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.
Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym
Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów
Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę
§ 10. NEWSLETTER
a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.zombiedash.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera

b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji
handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera

c) uaktywnia przycisk „Zapisz”

d) aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany przez Klienta
Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

Klienci zarejestrowani zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś Klienci niezarejestrowani – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.

Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom, w szczególności regulującym prawa konsumentów. Jeżeli postanowienie Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Sprzedawca nie stosuje go w umowach z Konsumentami.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.